Etyka księgowości jest przede wszystkim dziedziną etyki stosowanej i jest częścią etyki biznesowej i ludzkiej, badań nad wartościami moralnymi i ocenami w odniesieniu do rachunkowości. Jest to przykład etyki zawodowej. Księgowość wprowadzona przez Lukę Pacioli, a następnie rozszerzona o grupy rządowe, organizacje zawodowe i niezależne firmy. Etyka jest nauczana na kursach księgowości w uczelniach wyższych, jak również przez firmy kształcące księgowych i audytorów.

Prawa obowiązujące w usługach rachunkowych

Ze względu na zróżnicowany zakres usług księgowych i niedawne załamania w firmach, zwrócono uwagę na standardy etyczne akceptowane w ramach zawodu księgowego. Upadki te doprowadziły do powszechnego lekceważenia reputacji zawodu księgowego. Aby przeciwdziałać krytyce i zapobiegać oszukańczemu księgowaniu, różne organizacje księgowe i rządy opracowały przepisy i środki zaradcze mające na celu poprawę etyki w zawodach księgowych.

Firmowy księgowy przy pracy

Gdzie znajdziesz pomoc

Charakter prac wykonywanych przez księgowych i audytorów wymaga wysokiego poziomu etyki. Akcjonariusze, potencjalni akcjonariusze i inni użytkownicy sprawozdań finansowych w dużym stopniu polegają na rocznych sprawozdaniach finansowych spółki, ponieważ mogą wykorzystać te informacje do podjęcia świadomej decyzji o inwestycji. Opierają się one na opinii księgowych, którzy przygotowali sprawozdania oraz audytorów, którzy je zweryfikowali, aby przedstawić prawdziwy i rzetelny obraz przedsiębiorstwa. Znajomość etyki może pomóc księgowym i biegłym rewidentom w przezwyciężeniu dylematów etycznych, pozwalając na dokonanie właściwego wyboru, który – choć nie jest korzystny dla firmy – przyniesie korzyści społeczeństwu, które polega na sprawozdawczości księgowego/audytora.

Pomoc w sprawach księgowości znajdziesz również na https://balancesheet.pl/kontakt/

Działania zabronione w usługach rachunkowych

Większość krajów koncentruje się na egzekwowaniu przepisów dotyczących rachunkowości. W Niemczech przepisy dotyczące rachunkowości podlegają „prawu podatkowemu”, w Szwecji – „prawu księgowemu”, a w Zjednoczonym Królestwie – „prawu spółek”. Ponadto, kraje mają własne organizacje, które regulują rachunkowość. Na przykład Szwecja posiada Bokföringsnämden (BFN – Rada Standardów Rachunkowości), Hiszpania – Instituto de Comtabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), a Stany Zjednoczone – Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Luca Pacioli,”Ojciec Księgi”, napisał o etyce księgowości w swojej pierwszej książce Summa de arithmetica, geometryria, proportioni, et proportionalita, wydanej w 1494 roku.

Od tego czasu standardy etyczne są opracowywane przez grupy rządowe, organizacje zawodowe i niezależne firmy. Te różne grupy skłoniły księgowych do przestrzegania kilku kodeksów etycznych w celu wykonywania swoich obowiązków w środowisku pracy zawodowej. Księgowi muszą stosować się do zasad etyki określonych przez organ zawodowy, którego są członkami. Amerykańskie firmy księgowe, takie jak Stowarzyszenie Księgowych Rządu, Instytut Audytorów Wewnętrznych i Krajowe Stowarzyszenie Księgowych, wszystkie posiadają kodeksy etyki, a wielu księgowych jest członkami jednej lub więcej z tych organizacji